Skip to content

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB)​

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkent en begeleidt leerbedrijven waar studenten terechtkunnen voor een stage of leerbaan van goede kwaliteit. SBB maakt afspraken over wat de student moet weten en kunnen om een diploma te behalen, of bijvoorbeeld een mbo-certificaat voor een leven lang ontwikkelen.

Studenten krijgen de beste praktijkopleiding met uitzicht op een baan. En bedrijven beschikken nu en in de toekomst over de vakmensen die ze nodig hebben. Dat zijn de doelen van Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

Verder levert SBB feiten en cijfers, zoals met betrekking tot de kans op een stage, een leerbaan en werk en trends en ontwikkelingen in de sector. Tot slot adviseren ze de minister van OCW over de aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt.

Breed praktijkleren

Het breed praktijkleren wordt door SBB ingezet om op regionaal niveau invulling te geven aan de gezamenlijke ambitie van de ministeries van OCW en SZW, de VNG, SBB, UWV, de MBO Raad, Divosa en sociale partners. Via breed praktijkleren kunnen werkenden en werkzoekenden duurzaam om- en bijgeschoold worden.

Samenwerken in LLokaal

Door de samenwerking in LLokaal tussen Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven en de andere partners wordt een leven lang ontwikkelen in de regio mede mogelijk gemaakt. Samen met de andere partners wordt er een start gemaakt met de regionale invulling van het derde steunpakket van het kabinet. Het doel van de samenwerking is het geven van het juiste advies aan werkzoekenden met een op de arbeidsmarkt afgestemd opleidingsaanbod.